Obec Peč

Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost

 

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadné chování jejich dětí

 

Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnosti uvedené v § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen SPOD).  Tyto skutečnosti zahrnují např. děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Dále děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky). Děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů, nebo například dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující jejich život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění.

 

Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života a dalších práv orgány sociálně-právní ochrany dětí, školy, školská zařízení a poskytovatele zdravotních služeb. A to i bez vědomí rodičů či jiných osob odpovědných za jeho výchovu. Příslušný OSPOD je na základě žádosti dítěte povinen poskytnout dítěti pomoc v potřebném rozsahu.

 

Obecní úřady, státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona o SPOD, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

 

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je ve zdravotnickém zařízení. 

 

• Pokud o to ten, kdo učinit oznámení, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6 zákona o SPOD.

 

Zaměstnanci v orgánech SPOD jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila OSPOD na skutečnosti týkající se dětí dle § 6 zákona o SPOD. Každé oznámení je orgánem SPOD prošetřeno a následně vyhodnoceno, jaká podpora a péče bude dětem a jejich rodičům poskytnuta. Všichni můžeme pomoci dětem, které naši pomoc potřebují a samy jsou bezmocné. Oznámení konkrétní skutečnosti je možné i anonymně.

 

Hana Čurdová

Sociální pracovnice