Obec Peč

Občanská poradna Jihlava informuje

Občanská poradna Jihlava informuje

zde ke stažení

zde ke stažení

 

Občanská poradna Jihlava informuje:

 Díky podpoře MěÚ Dačice a DPS Dačice má Občanská poradna Jihlava otevřené kontaktní místo pro odborné sociálně právní poradenství v Dačicích. Otevřeno je každý pracovní čtvrtek od 9.00 do 13.00 hod.. Služby poradny jsou bezplatné, klient může vystupovat anonymně, jsme diskrétní a nestranní.

 

Oddlužení (osobní bankrot)

Dluhové poradenství je v poradně dlouhodobě žádané. Dnes Vám přiblížíme postup, jak je možno se vlastním přičiněním oddlužit a břemene dluhů se zbavit.

Oddlužení, které můžete znát spíše pod termínem osobní bankrot, představuje možnost řešení neutěšené situace zadlužených od roku 2008. Výsledkem celého procesu, jak už název napovídá, je oddlužení jedince – z oddlužení tedy vychází zcela bez dluhů. Samotným povolením oddlužení se navíc u dlužných částek zastavuje narůstání úroků z prodlení, pokut apod. a zároveň nemůže během oddlužení exekutor provádět exekuci.

Princip oddlužení je v podstatě jednoduchý, pravdou však je, že příležitost dlužníka „zbavit se“ všech svých dluhů je vykoupena podmínkami, které je třeba splnit. Bez jejich naplnění nemůže být oddlužení povoleno.

Kdo může do oddlužení vstoupit? Ještě do konce minulého roku platilo, že oddlužit se může člověk, který nemá dluhy z podnikání. Dnešní zákonná úprava dluhy z podnikání v určitých případech povoluje. Dále je stěžejní, aby dlužník:

  • byl v úpadku (případně hrozícím úpadku) – tedy dlužil alespoň dvěma věřitelům, měl dluhy minimálně 30 dní po splatnosti a nebyl schopen je plnit. Dlužník je v úpadku také tehdy, pokud hodnota jeho dluhů převyšuje hodnotu jeho majetku.
  • byl schopen za dobu trvání oddlužení splatit alespoň 30% všech nezajištěných dluhů (tedy takových dluhů, u kterých neručí např. svým majetkem). Splnění této podmínky může dlužník dosáhnout buď formou splátkového kalendáře po dobu    max. 5 let, nebo prodejem svého majetku. Při určení, na kolik procent je dlužník schopen oddlužení splnit, záleží v podstatě na poměru výše jeho příjmu či hodnoty majetkuvýše dluhů.

Je třeba uvést, že dlužník nerozhoduje o tom, zda se bude oddlužovat prostřednictvím splátkového kalendáře či prodejem majetku; může to pouze navrhnout. O způsobu rozhodují ti, jimž jedinec dluží (věřitelé). Ovšem pokud nemá dlužník dostatečný příjem či dostatečný majetek, je volba víceméně jasná.

V případě splátkového kalendáře je dlužníkovi z jeho příjmu vypočítána částka, která mu musí ze zákona každý měsíc zůstat k dispozici. Zbytek, který převyšuje vypočítanou částku, je použit jako splátka na dluhy pro jednotlivé věřitele a také na odměnu pro insolvenčního správce. (Insolvenční správce je osoba určená soudem, která na dlužníka „dohlíží“ během oddlužení.) Toto trvá po dobu maximálně 5 let, jak je již zmíněno výše. Splacená částka       za tuto dobu musí představovat alespoň 30% nezajištěných dluhů a plat insolvenčního správce.

Princip prodeje majetku je jednoduchý – výtěžek z prodeje se použije na umoření dluhů a taktéž částka po zpeněžení majetku musí vycházet alespoň na 30% nezajištěných dluhů, aby oddlužení mohlo být úspěšné. Z praxe lze upozornit, že pokud dlužník vlastní majetek dostatečné hodnoty (nejčastěji byt, dům), dostane právě tato forma přednost před splátkovým kalendářem, byť by jím dlužník splatil více procent svých dluhů.

Nutno zmínit i to, co hrozí, jestliže se oddlužení „nepovede“. Hrozba provázející oddlužení se nazývá konkurz. Ke konkurzu může dojít ve chvíli, kdy je dlužníkovi oddlužení zamítnuto nebo pokud během něj porušil či nesplnil nastavené podmínky. Konkurz pro dlužníka znamená prodej veškerého jeho majetku, dále dopočítání k dlužným částkám všech úroků z prodlení apod., které byly vstupem do oddlužení zastaveny, a v neposlední řadě možnost vymáhání celého dluhu (už ne jen určitého procenta) jednotlivými věřiteli. Ti mohou na základě proběhnutého konkurzu nechat dluh vymáhat i exekučně.

 

Přestože jsou s oddlužením spojena popsaná rizika, stále ho lze považovat za jediný legální prostředek, který může přinést dlužníkovi nový začátek zcela bez dluhů. Vyplatí se ho proto minimálně zvážit. A jak postupovat v případě, že se dlužník rozhodne cestou oddlužení jít? Musí vyplnit formulář s názvem návrh na povolení oddlužení a přiložit k němu požadované přílohy. Řádně vyplněný návrh i s přílohami je pak třeba doručit ke krajskému soudu podle místa bydliště. V případě Kraje Vysočina platí výjimka, jelikož lidé z Třebíčska návrh adresují Krajskému soudu Brno.

Soud následně o podaném návrhu rozhoduje – může ho zamítnout, odmítnout či povolit. Zamítnutí má za následek konkurz, jak už bylo zmíněno výše; k odmítnutí dochází nejčastěji na základě nesprávně vyplněného návrhu. Dlužníkovi však nic nebrání návrh dopracovat a podat ho znovu. V případě povolení oddlužení může po určitých procesních úkonech nastat již známé splácení podle určeného splátkového kalendáře nebo prodej majetku, a prostřednictvím toho naplnit účel oddlužení.

 

Pro Občanskou poradnu Jihlava

zpracovala Mgr. Kateřina Kosmáková.