Obec Peč

Příspěvek pro mladé dospělé - opakující

Příspěvek pro mladé dospělé „Zaopatřovací příspěvek“ – opakovaná dávka

Na zaopatřovací příspěvek mají nárok mladí dospělí, kteří se osamostatňují a potřebují finanční podporu při startu do nového života. Stát jim pomáhá prostřednictvím jednorázového nebo opakujícího se zaopatřovacího příspěvku.

Zaopatřovací příspěvek opakující se je dávka, která je určena pro mladé dospělé odcházející z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.). Prostřednictvím této dávky pomáhá stát pokrýt výdaje např. na úhradu nákladů na bydlení, na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních potřeb. Aby měl mladý dospělý nárok na zaopatřovací příspěvek opakující se, musí strávit před dovršením zletilosti alespoň 1 rok ve zprostředkované pěstounské péči – tedy u pěstounů, se kterými není v příbuzenském nebo blízkém vztahu, nebo v nařízené ústavní výchově – např. v dětském domově či jiném zařízení, nebo žít alespoň 3 roky v nezprostředkované pěstounské péči, kdy o něj osobně pečují například prarodiče, tety, strýcové apod. Dále musí být mladý dospělý nezaopatřený, bezúhonný a musí spolupracovat se sociálním kurátorem obce při vypracování, vyhodnocování a aktualizaci jeho individuálního plánu, jehož cílem je připravit ho co nejlépe na samostatný život. Mladý dospělý je nezaopatřený v takovém případě, že se soustavně připravuje na své budoucí povolání (denní forma studia na střední nebo vysoké škole). Nezaopatřenost mladého dospělého může trvat až do 26 let.

V období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si mladý dospělý při splnění podmínek daných zákonem může vybrat, zda bude pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte a zároveň jeho bývalý pěstoun odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči či zda mladý dospělý bude pobírat zaopatřovací příspěvek opakující se ve výši 17 250 Kč za měsíc. V případě, že mladý dospělý pobírá důchod, např. sirotčí nebo invalidní, může mu ÚP ČR přiznat zaopatřovací příspěvek opakující se jen tehdy, pokud je zaopatřovací příspěvek vyšší než vyplácený důchod. Výše dávky pak bude činit rozdíl mezi příspěvkem a důchodem.

Žádost o zaopatřovací příspěvek se podává na Úřadu práce ČR, podle trvalého bydliště žadatele.  Se všemi povinnými přílohami. Žádost lze podat osobně, zaslat poštou s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky, a to e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Další informace je možné získat na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, viz. https://www.uradprace.cz/zaopatrovaci-prispevek-opakujici-se, na Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Dačice, Komenského 39, Dačice, oddělení státní sociální podpory nebo na Městském úřadu Dačice, Neulingerova 151/1., Dačice, kancelář č. 209 - Mgr. Lada Štěrbová (sociální kurátorka), tel. 384 401 249.

 

Mgr. Lada Štěrbová

Sociální pracovnice