Obec Peč

Starobní důchod

Starobní důchod

 Sdělíme vám, kdo má nárok na starobní důchod, jakým způsobem a kde si o starobní důchod můžete požádat a jaké jsou způsoby výplaty starobního důchodu.  

 

Starobní důchod je jednou z dávek důchodového systému. K přiznání starobního důchodu je třeba splnit 2 základní podmínky. Dosáhnout důchodového věku a mít splněnou potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění. Podmínky pro přiznání starobního důchodu jsou stanovené zákonem č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Pro zjištění potřebné doby pojištění, je rozhodující rok dosažení důchodového věku. V posledních letech se potřebná doba účasti na sociálním pojištění i důchodový věk navyšovaly.

V současné době platí, že pokud žadatel dosáhne důchodového věku v letošním roce, tak je pro nárok na starobní důchod potřeba 35 let účasti na sociálním pojištění. Např. v roce 2010 byla potřebná doba pojištění 25 let.

Důchodový věk se v minulosti u žen snižoval počtem dětí. Např. u ženy, která se narodila v roce 1956 a měla 2 děti je důchodový věk stanovený výše jmenovaným zákonem 60 let a 4 měsíce. U žen, které se narodily po roce 1972 se už na počet dětí nepřihlíží. Důchodový věk je nyní stejný u mužů i u žen. Je stanovený na 65 let.

Do předčasného starobního důchodu lze odejít až 5 let před dosažením důchodového věku. Je ale třeba, aby byla splněna druhá podmínka, tj. potřebná doba pojištění. Je také třeba zmínit, že předčasný starobní důchod je krácený a to trvale. To znamená, že i když poživatel předčasného starobního důchodu dosáhne důchodového věku, tak se jeho výše nijak nemění. Nenavyšuje se.

Pokud se stane, že žadatel dosáhne důchodového věku, ale nemá potřebnou dobu pojištění, tak nevznikne nárok na starobní důchod. Nesplní-li žadatel podmínku potřebné délky pojištění, ale má dobu účasti na pojištění alespoň 15–20 let, tak má nárok na poměrný starobní důchod. V takovém případě se zvyšuje důchodový věk. V tomto případě je důchodový věk o 5 let navýšený.

Žádost o starobní důchod podává žadatel osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci, na Okresní správě sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště. Pokud tedy máte trvalé bydliště v ORP Dačice, tak si musíte požádat o starobní důchod na OSSZ v Jindřichově Hradci. Žádost o starobní důchod sepisuje s žadatelem pracovnice důchodového oddělení. Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce před datem požadovaného přiznání starobního důchodu. Sepsání žádosti je časově poměrně náročné, proto je třeba si předem domluvit schůzku na příslušné OSSZ. V tomto hovoru vám pracovnice důchodového oddělení také sdělí, jaké doklady budete k sepsání žádosti o starobní důchod potřebovat.

Starobní důchod se vyplácí každý měsíc. Důchod lze zasílat bezhotovostně přímo na účet žadatele, nebo na účet manžela či manželky. Zde je ale třeba prokázat, že manžel či manželka souhlasí se zasíláním starobního důchodu na jeho účet. Také je třeba doložit, že poživatel důchodu má k vybranému bankovnímu účtu dispoziční právo. Důchod lze také zasílat prostřednictvím poštovní poukázky na adresu poživatele důchodu. Tento způsob je zpoplatněn. Každý měsíc se ze starobního důchodu poživatele strhává 29 Kč na poštovné.

 

Článek poskytuje pouze zjednodušené informace o této dávce. Podrobnější informace lze získat na Okresní správě sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci, tel. 384 359 111 nebo na internetových stránkách www.cssz.cz.

 

Lada Štěrbová

sociální pracovnice