Obec Peč

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o práva subjektu údajů podle nařízení GDPR obcí Peč jako správcem osobních údajů.

Sazebník úhrad zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů na základě žádosti subjektu údajů o práva subjektu údajů podle nařízení GDPR u obce Peč.

1. Obec Peč může uložit přiměřený poplatek dle tohoto Sazebníku úhrad:

  • a ) jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují,
  • b) pokud subjekt údajů žádá o více než jednu kopii zpracovávaných osobních údajů, může obec Peč za druhou a další kopie účtovat přiměřený poplatek dle tohoto Sazebníků úhrad.

 

2. Žadatel – subjekt údajů uhradí obci Peč náklady ve výši

  • a) 3,- Kč za pořízení výtisku z tiskárny nebo fotokopie formátu A4
  • b) paušál provozních nákladů (materiál např. 1 kus CD nebo DVD-R, energie) 15,- Kč
  • c) ostatní náklady – dle skutečně vynaložených nákladů (např. poštovní služby)
  • d) 300,- Kč za každou započatou hodinu výkonu zpracování žádosti, je-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená

V případě, že obec Peč bude za zpracování žádosti nebo pořízení kopií požadovat úhradu, písemně předem oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli. V oznámení uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem vyla výše úhrady vyčíslena.

Vyřízení žádosti nebo poskytnutí kopií, za které bude požadována úhrada nákladů, je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec Peč žádost odloží, pokud se jednalo o žádost zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, nebo žadateli poskytne pouze jednu kopii, pokud jich žadatel požadoval více.

Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Peč, Peč 62,380 01  Dačice, nebo převodem na příjmový účet obce 0603165349/0800 vedený u České spořitelny a.s. Dačice.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 3. 2019.