Obec Peč

Hřbitovní řád 2021

Obec Peč

provozovatel veřejného pohřebiště

vydává

Řád hřbitova v Lidéřovicích

 

 1. Zastupitelstvo obce Peč schválilo tento řád veřejného pohřebiště obce Peč dne 16. 12. 2020 pod číslem usnesení 18/5/2020.
 2. Řád veřejného pohřebiště obec zveřejnila na pohřebišti v místě obvyklém. Řád se vydává na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 12.1.2021 vydaného pod č.j.: KUJCK 4149/2021.
 3. Účinky řádu vůči třetím osobám se vztahují ke dni 12.1.2021, ve kterém byl tento řád v místě na daném pohřebišti obvyklém vyvěšen.

 

Díl 1

Úvod

 1. Provozování pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury, zelené rekreační plochy obce a přímo navazuje na okolní krajinu. Koncept je založen na víře a jejích smutečních obřadech, forma vychází ze zahrady, tj. z kultivace půdy, jasně rozvržených ploch, vymezených proti divoké přírodě subtilní zídkou různé výšky.
 2. Provozovatel pohřebiště je povinen zachovat přírodní charakter celého areálu hřbitova. Hřbitov je koncipován jako lesopark se zahradnickou dispozicí, aby místa posledního odpočinku získala harmonickou kulisu. Parková kompozice s vyhlídkou do okolí vytváří oázu klidu pro rozjímání a vzpomínání na zemřelé.
 3. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Lidéřovice na parcelách č. 14 a 12/2 v k. ú. Lidéřovice.
 4. Provozovatelem veřejného pohřebiště a správcem je obec Peč, IČ: 00477320, se sídlem: Peč 62, zastoupená starostou obce (dále jen provozovatel).

 

Díl 2

Vymezení pojmů

 

Pro účely tohoto Řádu se rozumí:

 1. zákonem o pohřebnictví zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 1. veřejným pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren.
 1. hrobovým místem místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren, včetně plochy pro zhotovení hrobového zařízení a stavbu hrobky,
 1. hrobem hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků
  s následným zásypem zeminou,
 1. hrobovým zařízením věc movitá sestávající z rozebíratelných dílů (včetně nezbytných základů), kterou lze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty (např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu),
 1. hrobkou nemovitá věc, která má charakter dočasné stavby, určená
  pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi do obestavěného prostoru
  pod nebo nad zemí, nezasypaného zeminou; hrobku nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty,
 1. urnovým (epitafním) místem hrobové místo určené pouze pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky (minimálně v úředních obalech)
  do vyhrazeného prostoru pod nebo nad zemí; uložení uren se zpopelněnými lidskými ostatky je s prokazatelným souhlasem správce možné i do hrobů a hrobek, nebo v pevných obalech na jejich povrch,
 1. čestným hrobem je hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, a který byl rozhodnutím Zastupitelstva obce Pečí prohlášen za tzv. „Čestný hrob“. Nájemce nesmí bez souhlasu Zastupitelstva obce Pečí odstranit hrobové zařízení hrobového místa.
 1. cenným náhrobkem je náhrobek vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, který byl rozhodnutím Zastupitelstva obce Peč prohlášen za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu Zastupitelstva obce Peč odstranit hrobové zařízení hrobového místa.
 1. exhumací přemístění nebo převezení nezpopelněných či zpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště.

 

Díl 3

Poskytované služby

 1. Na pohřebišti jsou poskytovány tyto základní služby:
  1. nájem hrobových míst pro kostrové hroby, jejichž pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech nejméně 90 cm x 200 cm, u hrobu dětského nejméně 60 x 160 cm a u hrobu pro dítě mladší 3 let nejméně 50 cm x 100 cm; nejvyšší výška náhrobku 1,5 m,
  2. nájem pro uložení zpopelněných lidských ostatků do země v urnách, vyrobených z tvrzeného papíru, nelakovaného dřeva, proutí, nepálené hlíny, látky aj., příp. z bioplastu (arboformu),
  3. výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
  4. pohřbívání a provádění exhumací,
  5. správa a údržba pohřebiště,
  6. zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně nebezpečného odpadu,
  7.  vedení evidence související s provozováním pohřebiště.
 2. V souladu s místními zvyky a se stanoviskem hygienické stanice č.j.3715-21/02/Dr.H./Va ze dne 22.8.2002, je na základě zákona o pohřebnictví tímto řádem
  pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na ústředním pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 10 let s možností pohřbívání do standardních hrobů hlubokých jeden a půl metru pro dospělé a děti nad 10 let a 1,2 metru pro děti do 10 let.
 3. Všichni zemřelí nezávisle na místě či příčině úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, pokud nejsou nabalzamováni nebo nakonzervováni, a to pouze s předchozím souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit provozovateli kopii listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po dobu tlecí v příloze hřbitovní knihy, a další podklady, které si provozovatel vyžádá.
 4. Na hřbitově nelze zřizovat hrobky, rozptylové či vsypové louky ani kolumbária. Zřizovat zvířecí hroby či ukládat do lidských hrobů kadávery zvířat ze zájmového chovu, a to i ve formě popela, je přísně zakázáno nejen uvnitř hřbitova, ale i v jeho okolí.

 

Díl 4

Zpřístupnění hřbitova a povinnosti návštěvníků

 1. Pohřebiště je přístupné od 7:00 do 20:00 hodin. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.
 2. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. při manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, při exhumacích, provádění terénních úprav, za sněhu, náledí, vysoké rychlosti větru apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.
 3. Reklamy mohou být na pohřebišti umístěny výhradně na místech určených provozovatelem a po jeho předchozím souhlasu a úhradě poplatku dle platného ceníku. Reklama nesmí být umístěna na stromy, na zařízení pohřebiště ani na hrobová místa či hrobová zařízení.
 4. Návštěvníkům nebo uživatelům hrobových míst je zakázáno
 1. instalovat pomníky, vzpomínkové desky, kachličky, jmenovky a další obdobné předměty bez souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště,
 2. rozsvěcovat svíčky nebo jiné zdroje světla mimo plochy k tomuto účelu vyhrazené,
 3. sázet nebo odstraňovat zeleň mimo pronajaté hrobové místo,
 4. odkládat odpadky, suché květiny, zbytky výzdoby a svítidel apod. jinam než do k tomu určených sběrných nádob.
 1. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z hrobových míst odstranit. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo zcela zakázat.

 

Díl 5

Nájem a užívání hrobového místa

 1. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let.
 2. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob (nikoli hrobku), v určených speciálních odděleních i urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky, náhrobek), to vše v souladu s pokyny provozovatele pohřebiště.
 3. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
  1. nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
  2. zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství, jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob
  3. odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
 4. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 5. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
 6. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
 7. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze se souhlasem provozovatele.
 8. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.
 9. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.
 10. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

 

Díl 6

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 1. Otevřít hrob na pohřebišti, ukládat do hrobu lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz díl 7).
 1. Shodně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty jsou rovněž podkladem pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště, u hrobů zpravidla k nohám do niky, jinak v ochranném obalu.
 3. Po úmrtí nájemce, má-li být uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k tomuto hrobovému místu, zůstává místo po dobu tlecí bez nájemce s povinností provozovatele o toto místo pečovat.
 4. Bez ohledu na uplynutí doby tlecí může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.
 5. Zpopelněné i nezpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku.   (Písemný souhlas třeba sourozenců je důležitý)
 6. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelení v krematoriu je zakázána. Výjimky dle individuální žádosti může podle dílu 11 schválit pouze provozovatel pohřebiště.
 7. Rakve včetně exhumačních musejí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.
 8. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musejí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené době tlecí zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.
 9. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů rozložitelné látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.
 10. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla obsahující složky škodlivých látek.
 11. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.

 

Díl 7

Otevření hrobu provozovatelem pohřební služby

 1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu:
  1. doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby - práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku)
  2. prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost
  3. osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob otevírat
  4. doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO
  5. návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů
  6. písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobového místa a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu provozovatelem pohřební služby
  7. kopii části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa.
 2. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice předem povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
 3. Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu, pokud k tomu jsou závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), jestliže je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.
 4. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu.
 5. Provádí-li otevření hrobu zaměstnanec nebo zmocněnec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli:
 1. kontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby
 2. požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
 1. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

 

Díl 8

Povinnosti provozovatele pohřebiště

 1. Stanovit podmínky zejména pro provádění exhumací na pohřebišti, pro zřizování hrobového zařízení hrobů, dále ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě a řídit ostatní činnosti na pohřebišti.
 2. Umožnit nájemci užívání hrobového místa. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 3. Předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
 4. Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, urnová místa tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů obdobného charakteru a rozměrů v souladu s plánem hřbitova, který je nedílnou součástí tohoto řádu. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
 5. Šířka vrstvy země ponechané mezi jednotlivými hroby je minimálně 0,5 metru.
 6. Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost je možné zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.
 7. Dbát na úpravu a údržbu pohřebiště, zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti, provádět úklid cest a chodníků.

 

Díl 9

Ochranné pásmo

 1. Rozhodnutí o ochranném pásmu v souladu s § 83 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. chrání hřbitov před negativními vlivy okolí a zároveň chrání okolí hřbitova před jeho negativními účinky.
 2.  Ochranné pásmo hřbitova je stanoveno na 150 metrů.
 3. V ochranném pásmu jsou vyloučeny aktivity, které by mohly ohrozit provoz nebo důstojnost (pietu) pohřebiště. Jedná se zejména o restaurace, vinárny, bowlingové bary, noční kluby, herny, chov dobytka, hlučné nebo prašné provozy a podobně, jejichž činnost působí negativně na pohodu bydlení místních obyvatel a zároveň narušuje architektonický a urbanistický charakter daného prostředí.

 

Díl 10

Sankce

 1. Porušení tohoto řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jako přestupek proti veřejnému pořádku.
 2. Zvlášť přitěžující okolností přestupku je, pokud osoba poruší podmínky uložené v tomto řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

 

Díl 11

Dozor nad dodržováním řádu

 1. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí starosta.
 2. Výjimky z řádu dle odůvodněné písemné žádosti může schválit pouze zastupitelstvo obce.

 

Díl 12

Derogační ustanovení a účinnost

 1. Tento řád je účinný dnem zveřejnění v místě obvyklém na pohřebišti, tj. u hlavní brány po dobu jednoho roku. Po celou dobu platnosti tohoto řádu bude jeho výtah vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.
 2. Řád veřejného pohřebiště bude po dobu 15 dnů vyvěšen na úředních deskách všech obecních úřadů, které mají s provozovatelem uzavřenu dohodu o provozování veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.

Obec Peč

 

 

 

V Peči 12. 1. 2021                                                                           ………….………………..……….

                                            statutární zástupce obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

MAPOVÝ PORTÁL

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA