Obec Peč

Vyhláška č. 1/2008

O B E C   Peč

Obecně závazná vyhláška obce Peč č.1/2008 kterou se stanoví úhrada stočného - účinnost od 1.1.2009

 
Zastupitelstvo obce Peč se na svém zasedání dne 3,12,2008 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě § 26 odst. 1  písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.:
 

Čl. 1

Stanovení úhrady stočného

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada stočného.

Čl. 2

Stanovení druhu pevné složky

 
Pevná složka vodného se stanoví
Podle množství odebrané vody (§ 32 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).
 

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2009.

 

 
 
Bohumil Kašpárek                                     Marie Hronová
místostarosta                                           starostka obce
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne  3. prosince 2008
Sejmuto z úřední desky dne   18. prosince 2008