Obec Peč

Vyhláška č.1/2001

Obec Peč

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 
   Zastupitelstvo obce Peč vydává dne 12. prosince 2001 na základě ustanovení § 84 odst.(2) písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků, a s odvoláním na ustanovení §17 odst.(2) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Peč, včetně systému nakládání se stavebním odpadem:

 

                                                                      Článek 1

                                                     Základní pojmy a ustanovení

 
1) Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na:
     a) fyzické osoby, které mají na území obce včetně jeho místních částí (dále jen "obec")                  trvalý pobyt,
     b) Fyzické osoby, které vlastní na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální  
          rekreaci,
     c) fyzické osoby(dále jen "občané"), které se v obci krátkodobě nebo dlouhodobě zdržují.
                                  
2) Komunální odpad   je veškerý odpad vznikající v obci při činnosti občanů, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
 
3) Nakládání s komunálním odpadem se rozumí jeho shromažďování, sběr, přeprava, třídění,
     využívání a odstraňování.
 
4) Komunální odpad tvoří:
     a) využitelné složky komunálního odpadu
     b) nebezpečné složky komunálního odpadu
     c) směsný odpad
 
5) Využitelné složky komunálního odpadu (např.papír, sklo. PET lahve, železný šrot) jsou jeho složky způsobilé k dalšímu využití.
 
6) Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. nepouživatelná léčiva,baterie a suché články, autobaterie, chladničky a mrazničky, televizní obrazovky a jiné monitory, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, zbytky barev a rozpouštědel, vyjeté motorové oleje a jiné odpadní ropné produkty, čistící a úklidové prostředky, umělá hnojiva a růstové regulátory, biocidy, zbytky další spotřební chemie, obaly a materiály znečištěné nebezpečnými složkami komunálního odpadu) jsou některou ze svých vlastností (výbušnost,hořlavost,dráždivost, toxicita, žíravost, schopnost uvolňovat při styku s vodou nebo vzduchem jedovaté plyny, apod.) nebezpečné pro zdraví obyvatelstva nebo životního prostředí všech organismů.
 
 7) Směsný odpad tvoří:
     a) součásti komunálního odpadu, které z něho zůstávají po vytřídění využitelných a  
          nebezpečných složek,
     b) drobný odpad vznikající při krátkodobém pobytu osob na veřejných prostranstvích.
 
 8) Oprávněnou osobou, která zajišťuje svoz a následné využití nebo nazávadné odstranění komunálního odpadu, vznikajícího na území obce je A.S.A. Dačice s.r.o., sídlo Dačice, U Stadionu            
       50/V, IČO:19012161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
       Budějovicích - oddíl C.,vložka 6520 (dále jen "oprávněná osoba").
 
 
                                                                  Článek 2
        Základní povinnosti občanů                                         
 
 1) Občané jsou povinni:
       a) předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství
       b) využitelné složky komunálního odpadu třídit a předávat k následnému využití                            způsobem stanoveným touto závaznou vyhláškou
       c) nebezpečné složky komunálního odpadu a směsný odpad shromažďovat a předávat               k nezávadnému odstranění způsobem stanoveným touto obecně závaznou vyhláškou.
 
                                                                                 Článek 3
                                                                       Odkládání odpadu
 
 1) Občané odkládají komunální odpad(dále jen "odpad") na sběrná místa k tomu určená.
 
 2) Sběrnými místy pro odkládání odpadu jsou:
        a) sběrny provozované oprávněnými podnikatelskými subjekty v souladu s platnými                     předpisy
        b) typizované sběrné nádoby odsouhlasené oprávněnou osobou(dále jen "sběrné                         nádoby v užívání občanů")   
 
 3) Odkládání odpadu mimo sběrná místa je zakázáno.
      
 
Článek 4
Odkládání využitelných složek odpadu
                                                      
 1) Využitelné složky odpadu mohou občané předávat prostřednictvím  oprávněných podnikatelských subjektů provádějících jejich sběr a výkup v souladu s platnými právními předpisy.
 
 2) Využitelné složky předávat firmě A.S.A. při jednoročním svozu.
 
 
Článek 5
Odkládání nebezpečných složek odpadu
 
 1) Občané jsou povinni   přadávat nebezpečné složky odpadu k jejich nezávadnému odstranění :
        a) prostřednictvím jednoročního svozu firmou A.S.A.
        b) v rámci mobilního sběru organizovaného oprávněnou osobou.
 
 2) Nepoužitelná léčiva předávají občané k nezávadnému odstranění výhradně v lékárnách.
 
 3)  Odkládání nebezpečných složek odpadu na jiná sběrná místa je zakázáno.
 
 
Článek 6
Odkládání směsného odpadu
 
 1) Pro odkládání směsného odpadu jsou určeny sběrné nádoby v užívání občanů. Občané si zajišťují tyto sběrné nádoby sami.
 
 2) Do sběrných nádob v užívání občanů se odkládá:
        a) biodpad (odpad z kuchyňské úpravy potravin, zbytky jídel)
        b) drobný směsný odpad z domácností
        c) smetky
        d) popel
 
 3) Odkládání využitelných a nebezpečných složek odpadu a žhavého popela do sběrných nádob v užívání občanů je zakázáno.
 
 4) Občané jsou povinni přistavit sběrné nádoby ve svém užívání za účelem jejich vyprázdnění na krajnici sjízdné komunikace nebo kraj chodníku. Tyto nádoby mohou být umístěny na veřejném prostranství jen v den svozu.
 
 5) Železný odpad občané mohou okládat do kontejneru v areálu Ciz-Agro v Peči.
 
 6) Elektrospotřebiče   mohou občané předávat při jednoročním svozu firmě A.S.A..
 
Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem                                          
 
 
1) Stavební odpad vzniká stavební činností občanů(drobná údržba nemovitosti, údržba, oprava a rekonstrukce nemovitosti většího rozsahu, demolice nemovitosti apod.)
 
2) Občané jsou povinni vytřídit ze stavebního odpadu jeho využitelné příp.nebezpečné složky a odkládat je způsobem stanoveným touto vyhláškou.
 
3) Zbytkový stavební odpad předávají občané k nezávadnému odtsranění prostřednictvím oprávněné osoby případně jiného subjektu oprávněného k nakládání se stavebním odpadem podle zvláštních předpisů. Předání tohoto odpadu jsou občané povinni doložit na vyžádání kontrolních orgánů písemným potvrzením vydaným oprávněnou osobou případně jiným subjektem oprávněným k nakládání se stavebním odpadem.
 
4) Zakazuje se :
       použití zbytkového stavebního odpadu (např. k terénním úpravám, na rekultivace apod.) v rozporu se zvláštním právním předpisem.
 
 
Článek 8
Postavení právických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání v obecním systému nakládání s komunálním odpadem
 
1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využívat systém nakládání s komunálním odpadem stanovený touto obecně závaznou vyhláškou pouze na základě písemné smlouvy s obcí Peč.
 
2) Využívání systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného touto obecně závaznou  vyhláškou bez písemné smlouvy s obcí Peč je správním deliktem, který bude postihován podle zvláštních předpisů.
 
 
Článek 9
Závěrečná ustanovení
 
1) Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněni provádět : členové zastupitelstva obce Peč.
 
2) Porušení ustanovení této vyhlášky je přestupkem proti pořádku v územní samosprávě a bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.
 
3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2002.
 
  
 
              Karel Janák                                               Marie Hronová
                starosta                                                  místostarostka
 
 
 
vyvěšeno dne: 13.12.2001
 
sejmuto dne: 3.1.2002