Obec Peč

Vyhláška č. 1/2018

Obec Peč

Zastupitelstvo obce Peč

Obecně závazná vyhláška obce Peč č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy - účinnost od 15.10.2018

Zastupitelstvo obce Peč se na svém zasedání dne 23. 8. 2018 usnesením č. 33/6/2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 179 odst. 2 a 3 a § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Peč a městem Dačice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Peč částí školského obvodu Mateřské školy Dačice zřízené městem Dačice.

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

Podpis                                                                                              Podpis

Jiří Bárta                                                                               Bohumil Kašpárek

Jméno, příjmení                                                                  jméno, příjmení

místostarosta                                                                      starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 9. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 14. 10. 2018