Obec Peč

Vyhláška č. 2/2021

 

OBEC PEČ

Zastupitelstvo obce Peč

Obecně závazná vyhláška obce Peč č. 2/2021,

 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Peč se na svém zasedání dne 13. 10. 2021 usnesením č. 26/6/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Peč.

 

 1.   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 1.   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 1.   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad

 

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

 

 

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Sběrné náboby na biologické odpady, papír, plasty, sklo, jedlé oleje a tuky jsou umístěny: Urbaneč – náves

Lidéřovice – náves

Peč – dolní park

Peč – u obecního úřadu

Peč - novostavby

Velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn v obci Peč na p. č. 732/1 směrem na Urbaneč.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady, barva hnědá,
 2. Papír, barva modrá,
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 4. Sklo bílé, barva bílá, sklo barevné, barva zelená,
 5. Kovy, velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY,
 6. Jedlé oleje a tuky, barva černá

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce, v místním rozhlase, na webových stránkách obce.

 

 

 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce, v místním rozhlase, na webových stránkách obce.

 

 

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí - popelnice

 

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
  č. 1/.2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ze dne 1. 4. 2015.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 

                                                                                              

 

 

 

 

………………...……………….                                              ……… ………………..

        Milan Šimánek                                                                 Bohumil Kašpárek

         místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 15. 10. 2021

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 1. 11. 2021

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech