Obec Peč

Nařízení obce Peč č. 1/2005

Nařízení obce Peč č. 1/2005 o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů

Zastupitelstvo obce Peč dle ust. § 11 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 odst. 1 písm. g) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů vydává toto

NAŘÍZENÍ OBCE

Č.1/2005

I.

Základní ustanovení

1/ Účelem tohoto nařízení je upravit užívání, popřípadě zákaz užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování.

2/ Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

    a) znečišťování ovzduší vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v 

        důsledku lidské činnosti,

    b) znečišťující látkou jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm

        druhotně vznikající, která má přímo a nebo může mít po fyzikální nebo chemické

        přeměně nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí

        a zvířat, na životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek

    c) provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší právnická osoba nebo fyzická osoba,

        která zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje. Není-li taková osoba,

        považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování,

    d) malým spalovacím zdrojem je zdroj znečišťování, jehož jmenovitý tepelný výkon

        je nižší než 0,2 MW,

    e) emisí vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí.

3/ Nařízení se vztajuje na všechny malé spalovací zdroje znečišťování umístěné v katastrálním území Urbaneč a Lidéřovice, obce Urbaneč a Lidéřovice (dále jen "území obce").

 

II.

Povinnosti provozovatelů malých spalovacích zdrojů znečišťování

1/ Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek.

2/ Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší je zakázáno.

3/ Na území obcí je zakázáno užívat druhy paliva uvedená v příloze tohoto nařízení.

4/ Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni na požádání orgánů ochrany ovzduší nebo stanoví-li tak zvláštní předpis, poskytovat informace o těchto zdrojích, jejich technickém stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů.

5/ Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou dále povinni plnit i další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy.

 

III.

Kontrola

1/ Kontolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením jsou oprávněni vykonávat pověření zastupitelé obce Peč.

 

IV.

Sankce

1/ Porušení ustanovení tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštních předpisů, zejména podle zák. č. 86/2002 Sb. a zák. č. 200/1990 Sb.

 

V.

Závěrečná ustanovení

1/ Toto nařízení bylo vyhlášeno dne 10.3.2005 a nabývá účinnosti dnem 26.3.2005

 

Vyvěšeno: 10.3.2005

Sejmuto: 26.3.2005

 

PŘÍLOHA Č.1 K NAŘÍZENÍ OBCE Č. 1/2005

ZE DNE 10.3.2005

 

Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování obec ve svém územním obvodu zakazuje:

 

Druh paliva dle přílohy 11 zákona č. 86/2002 Sb.

HNĚDÉ UHLÍ ENERGETICKÉ

LIGNIT

UHELNÉ KALY

PROPLÁSTKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

MAPOVÝ PORTÁL

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA