Obec Peč

Vyhláška č. 1/2005

Obec Peč

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinnost od 1.1.2006

 
Zastupitelstvo obce Peč vydává dne 28.12.2005 podle ust. § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 

Čl. 1

Úvodní ustanovění

1.Obec Peč touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třífění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
 
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Peč. Pro řízení ve věcech poplatku se použije zvláštní zákon3), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí:
 
a/ fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 
b/ fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má- li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu .1)

Čl. 3

Sazba poplatku

 
1/ Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a/ a b/ této vyhlášky činí 300 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a/ z částky 100,- Kč za kalendářní rok
b/ z částky 200,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady činily 165.000,- Kč a byly rozúčtovány takto“ 391 osob podle čl. 2 písm. a/ a 23 osob podle Čl. 2 písm. b/. Celkem 414 poplatníků. Náklady na jednoho poplatníka
400,- Kč.
 
2 V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby.
 

Čl. 4

Osvobození

 

1.Od  poplatku jsou osvobozeny:
a)      osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
b)      osoby 6 měsíců mimo své trvalé bydliště
 
2. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 5

Splatnost

Poplatek je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost

1/ Poplatník podle Čl. 2 písm. a/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změny nastala.
 
2/ Poplatník podle Čl. 2 písm. b/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 

Čl. 7

1/ Při nesplnění poplatkové povinnosti tím. že poplatky nebudou zaplaceny ( odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
 
2/ Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona. 3)
 

Čl. 8

bec může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
 
 
 
 
Zrušují se:
  1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12.12.2001 a dodatek k vyhlášce č. 2/2001 ze dne 29.12.2004
 

Čl. 10

Účinnost

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006.
 
 
 
 
                   Bohumil Kašpárek                                   Marie Hronová   
            ………………………………………                      ………………………………….
                        místostarosta                                         starostka
 
 
___________________________________________________________________________
 
1) § 10 b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění novel
2) § 10 b odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb.
3) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění novel
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce ……29.12.2005………………….
 
Sejmuto dne ………………… 16.1.2006……………………
 
 
 
DODATEK K Čl. 3 - SAZBA POPLATKU
 
Zastupitelstvo 28.11.2007 schválilo s platností od 1.1.2008 sazbu poplatku pro poplatníka ve výši 400,- Kč za kalendářní rok.
 
 
Bohumil Kašpárek                                    Marie Hronová