Obec Peč

Vyhláška č. 1/2010

OBEC PEČ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích -účinnost od 1.1.2011

 

Zastupitelstvo obce Peč se na svém zasedání dne 8. 12. 2010 usnesením č.  2/5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Peč zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

b) Poplatek ze psů

c) Poplatek za užívání veřejného prostranství

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Peč (dále jen „správce poplatku“). (§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

 

ČÁST II.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

 

Čl. 2 

Poplatník

 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

 a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má- li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 400 Kč za kalendářní rok a je tvořena:

a) z částky  150,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.

Částka v Čl.3, odst. 1, písm. b)  je stanovena podle skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady činily 204 400,- Kč a byly rozúčtovány takto“ 410 osob podle čl. 2 písm. a/ a 28 osob podle Čl. 2 písm. b/. Celkem 438 poplatníků. Náklady na jednoho poplatníka 466,- Kč.

 (2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.

Čl. 4

Osvobození

(1) Od  poplatku jsou osvobozeny:

a) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

b) osoby, které se zdržují minimálně po dobu  6 měsíců  nepřetržitě v průběhu kalendářního roku mimo své trvalé bydliště v obci Peč

(2) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Čl. 5

Splatnost

 (1) Poplatek je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky. Poplatník dle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna 

(3) Poplatník podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

  

ČÁST III.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 7

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích)

Čl. 8

Sazby poplatku

 

(1) Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního  psa 100,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč

Čl. 9

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 (1)   Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo  v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)  V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala nově příslušné obci. (§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích)

(3)  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Čl. 10

Ohlašovací povinnost

 (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen  současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

                                              

Čl. 11

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15.3. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nejpozději do konce příslušného kalendářního roku).

 

ČÁST IV.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Čl. 12

Předmět poplatku, poplatník

 (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z  akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. (§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích)

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. (§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích)

 

Čl. 13

Veřejné prostranství

 

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů)

(2) Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.

 

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy toto užívání začalo, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo (např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována).

 Čl. 15 

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

 

Čl. 16 

Sazba poplatku

 1)  Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč

b) za umístění  zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20,- Kč

c) za provádění výkopových prací 10,- Kč

d) za umístění stavebního zařízení 1,- Kč

e) za umístění reklamního zařízení 20,- Kč

f) za umístění lunaparků a jiných atrakcí 1,- Kč

g) za umístění zařízení cirkusů 1,- Kč

h) za umístění skládek 1,- Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1,- Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1,- Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby  filmových a televizních děl 1,- Kč

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa do 10 m2  činí roční paušální částka 500,- Kč/rok, od 10 m2 

b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa nad 10 m2  činí roční paušální částka 750,-Kč/rok

 

Čl. 17

 Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 16 odst. 1 je splatný:

a) Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství

b) Při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší v den ukončení užívání veřejného prostranství

(2) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 16 odst. 2 je splatný do 30. 4. běžného roku

(3) Při stanovení poplatku se považuje část kalendářního dne za celý cen a každý započatý metr za celý metr

(4) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem , ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

ČÁST V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Čl. 18

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede (§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích)

a) Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný  identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech

b) Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka

c) Další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti

(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci  1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatních nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. (§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích)

  

Čl. 19

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. (§ 11 odst. 1,2 zákona o místních poplatcích)

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek: toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích)

 

Čl. 20

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místních poplatcích, účinnost od 1. 1. 2006

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2006

Čl. 21

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………............                              .......……………………………………….

   starosta Bohumil Kašpárek                                     místostarostka Marie Hronová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 9.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne :     27.12.2010

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne :9.12.2010

Sejmuto na elektronické úřední desce dne :  27.12.2010