Obec Peč

Vyhláška č. 1/2012

Obec Peč

Vyhláška č. 1/2012 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - účinnost od 1. 1. 2013

 
Zastupitelstvo obce Peč se na svém zasedání dne 21. 11. 2012 usnesením č. 20/3/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 
Čl. 1
 
Úvodní ustanovení
 
(1)         V souladu s ustanovením § 1 zákona o místních poplatních stanovuje, že Obec Peč zavádí tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)    Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

b)       Poplatek ze psů

c)       Poplatek za užívání veřejného prostranství

(2)         V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o místních poplatních deklaruje, že řízení o poplatcích  vykonává obecní úřad Peč (dále jen „správce poplatku“).  
 

ČÁST II.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

 
Čl. 2 
Poplatník 
(1)      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
 
a)        fyzická osoba:
1.       která má v obci trvalý pobyt
2.      které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.
3.       která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území české republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
4.      které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)        Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 
(1)       Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 400 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a)        z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
b)        z částky 400,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 
(2)       Skutečné náklady roku 2011 činily 204 400,- Kč a byly rozúčtovány takto“ 410 osob podle čl. 2 odst. 1 písm. a/ a 28 osob podle Čl. 2 odst. 1 písm. b/. Celkem 438 poplatníků. Náklady na jednoho poplatníka 466,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč.
 
 
(3)       V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 


Čl. 4

Osvobození

 
(1)     Od  poplatku jsou osvobozeni:
a)       poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písmeno a) ve výkonu trestu nepodmíněného  odnětí svobody,
b)       poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písmeno a)  pobývající v kalendářním roce více než 6 měsíců mimo obec Peč.
 
(2)      Úleva od poplatku ve výši 400 Kč se poskytuje poplatníkům - fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (chaty) v lokalitě Urbaneč a to z důvodu ztížené možnosti svozu odpadu v této lokalitě.
 

 

Čl. 5

Splatnost

 
(1)    Poplatek je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 
(1)        Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
(2)       Poplatník dle čl.2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení. místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3)       Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu. Není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, Není-li stavba, ve které se byt nachází označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4)      Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo změny vlastnictví ke stavbě určené k rekreaci, bytu či rodinnému domu.
 

       ČÁST III.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 7

Poplatník a předmět poplatku

 
(1)        Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.  
(2)         Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  
 

Čl. 8

Sazby poplatku

 
Sazba poplatku činí ročně:
a)       za prvního psa 100,- Kč
b)       za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
 
 

Čl. 9

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1)      Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2)        V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala nově příslušné obci.
(3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
 
 

Čl. 10

Ohlašovací povinnost

(1)        Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

(2)        Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)        Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

 

Čl. 11

Splatnost poplatku

(1)        Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

(2)        Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 

ČÁST IV.

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Čl. 12

Předmět poplatku, poplatník

(1)        Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.  Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
(2)       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. (§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích)
 

Čl. 13

Veřejné prostranství

 
(1)       Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 
(2)       Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.
 

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

  Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy toto užívání začalo, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo (např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována).
 

Čl. 15 

Ohlašovací povinnost

 
(1)         Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)         Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.
(3)         Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
 

Čl. 16 

Sazba poplatku

 
(1)      Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)       za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
b)       za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20,- Kč
c)       za provádění výkopových prací 10,- Kč
d)       za umístění stavebního zařízení 1,- Kč
e)       za umístění reklamního zařízení 20,- Kč
f)        za umístění lunaparků a jiných atrakcí 1,- Kč
g)       za umístění zařízení cirkusů 1,- Kč
h)       za umístění skládek 1,- Kč
i)         za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1,- Kč
j)         za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1,- Kč
k)       za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
l)         za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 1,- Kč
m)     za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč
 
(2)      Obec stanovuje paušální částkou poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa
a)          do 10 m2  500,- Kč/rok,
b)        10 m2  a více 750,-Kč/rok
 

Čl. 17

Splatnost poplatku

 
(1)         Poplatek ve výši stanovené podle čl. 16 odst. 1 je splatný:
a)       Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství
b)       Při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší v den ukončení užívání veřejného prostranství
(2)       Poplatek ve výši stanovené podle čl. 16 odst. 2 je splatný do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
(3)        Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 

ČÁST V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

Čl. 18

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)         V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:  

a)       jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný  identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce
c)       další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti
(2)       Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.  
(3)       Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatních nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 

Čl. 19

Navýšení poplatku

(1)        Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným platebním předpisem.
(2)        Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek: toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.  

Čl. 20

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)       Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2)       Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

Čl. 21

Přechodné a zrušovací ustanovení

 
(1)         Zrušuje se:
a)       Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místních poplatcích, účinnost od 1. 1. 2006
b)       Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2006
c)       Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích, účinnost od 1. 1. 2011
(2)        Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 22

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013
 
 
 
 
 
 
………………………………….....                                  .......……………………………………….
starosta Bohumil Kašpárek                        místostarostka Marie Hronová
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 11. 2012
Sejmuto z úřední desky dne: 8. 12. 2012
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 22. 11. 2012
Sejmuto z elektronické úřední desky: 8. 12. 2012 
 
  
 

[1] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích