Obec Peč

Vyhláška č. 2/2005

Obec Peč

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místních poplatcích - účinnost od 1.1.2006

 
Zastupitelstvo obce Peč vydává dne 28.12.2005 podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 

Část I.

Čl. 1

Základní ustanovení

1/ Obec Peč vybírá tyto místní poplatky
a/ poplatek ze psů
b/ poplatek za užívání veřejného prostranství
 
2/ Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Peč. Pro řízení ve věcech poplatku se použije zvláštní zákon 4) , není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
 

Část II.

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

 Předmět poplatku

1/ Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
 

Čl. 3

Poplatník

 1/ Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt
 nebo sídlo na území obce.
2/ Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne
kdy vznikla poplatková povinnost.
3/ Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1)

 

Čl. 4

Sazby poplatku

 1/ sazba poplatku činí ročně:
a)      za jednoho psa 100,- Kč
b)       za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
 

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1/ Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovrší věk tří měsíců.
2. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.
 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1/ Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to 1 x ročně nejpozději do 15.3. každého roku.
2/ Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Část III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 7

1/ Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcípořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.2)
 
2/ Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.3)
 
3/ Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.
 

Čl. 8

Poplatník

1/ Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 7 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za placení poplatků společně a nerozdílně

2/ poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.
 

Čl. 9

Sazby poplatku

1/ Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívání veřejného prostranství:

a) pro umístění zařízení k poskytování prodeje nebo služeb                        5,- Kč

b) pro skládku (mimo skládky dle odst. 2 písm. a)                                         3,- Kč
 
2/ Poplatek stanovený měsíční (roční) paušální částkou za užívání veřejného prostranství:
a) pro skládku stavebního materiálu při stavbě                                     1,- Kč měsíčně
b) k umístění reklamního zařízení-po dobu kratší než 1 rok                           100,- Kč měsíčně
                                                 - více než 1 rok                                1.000,-Kč ročně
 

Čl. 10

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno,skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

 

Čl. 11

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b)      při užívání veřejného prostranství po dobu delší 30 dnů je možné rozdělit v jednom
kalendářním roce do dvou splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství, 
c)      při stanovení roční paušální částkou první den v příslušném měsíci,
d)      při stanovení roční paušální částkou do 31.1. příslušného kalendářního roku
 

Část IV.

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 12

1/ Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
2/ Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 3 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnosti ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3/ Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.

Čl. 13

Sankce

1/ Při neplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny /odvedeny/ včas,nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona a místních poplatcích.
 
2/ Při  porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona.4)
 

Čl. 14

1/ Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích
2/ Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006.
 
 
 
 
…………………………………............                                      .......……………………………
místostarosta Bohumil Kašpárek                      starostka Marie Hronová
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne ……29.12.2005………………………..
 
Sejmuto dne ………………………16.1.2006………………………..
 
 
 
1) § 2, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb,. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 4, odst1, zákona č. 565/1990 Sb.
3) § 34, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších před