Obec Peč

Novinky

Služby sociální prevence – telefonická krizová pomoc

            V minulém čísle zpravodaje jsme začali představovat služby sociální prevence a konkrétně jsme popsali ranou péči. Dnes se seznámíme s další službou z této série, a to telefonickou krizovou pomocí.

Telefonická krizová pomoc se řadí mezi terénní služby poskytované na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví, života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Obecně tyto služby nazýváme linkami důvěry. Jejich posláním je pomoci telefonickým rozhovorem lidem v obtížných situacích (ztráta blízkého, vážné onemocnění v rodině, domácí násilí, krizová fáze duševní nemoci, krize v rodině, existenční problémy, aj.), kteří nechtějí nebo nemohou vyhledat pomoc osobně či chtějí zůstat v anonymitě.

Cílem služby je, aby klient zvládl své emoce, nebyl v bezprostředním ohrožení života, měl jasnější představy o své blízké budoucnosti a věděl o dalších službách, kde může vyhledat pomoc.

Cílovou skupinou jsou děti a dospělí lidé v obtížné životní situaci. Poskytovaná služba je bezplatná, za hovor je účtovaná cena dle běžného tarifu volajícího.

Telefonická krizová pomoc obsahuje tyto základní činnosti:

 • telefonickou krizovou pomoc
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

V registru služeb pro Jihočeský kraj nalezneme tyto telefonické krizové pomoci:

 • Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú., Linka důvěry, Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, tel. 382 222 300, www.arkadacentrum.cz
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice, o.p.s. Nádražní 105/47, 370 01 České Budějovice, tel. 387 313 030, www.rodinnaporadnacb.cz

 

V registru služeb pro kraj Vysočina nalezneme jednu telefonickou krizovou pomoc:

 • STŘED, z.ú., Linka důvěry STŘED, Mládežnická 229, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, tel. 775 725 601, http://www.stred.info

 

S celorepublikovou působností jsou známy tyto telefonické krizové linky:

 • Telefonická pomoc dětem – Linka bezpečí  116 111
 • Anonymní AT linka  724 307 775 (čtvrtek 8 – 23 hod.)
 • Rodičovská linka  840 111 234
 • DONA linka – pro oběti domácího násilí  251 511 313
 • Pomoc obětem trestných činů (Bílý kruh bezpečí)  257 317 110
 • Senior telefon – telefonická krizová pomoc  800 157 157
 • Linka psychopomoci  224 214 214

 

V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o telefonické krizové pomoci. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Nejedlá.

V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální prevence, a to o tlumočnických službách.

 

                                                                                                           Lada Nejedlá

                                                                                                          sociální pracovnice

 

 

Novinky  osoby se zdravotním postižením a mladiství  -   zde ke stažení

Jak postupovat v případě, že se v mé blízkosti nachází ohrožené dítě?   zde ke stažení

 

Základní druhy sociálních služeb

Často se v naší praxi setkáváme s tím, že občané města, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace, neví, kam se mají obrátit popř., jaké služby mohou využívat, aby se jejich situace změnila k lepšímu. Cílem článků, které budou vycházet pravidelně ve zpravodaji, bude usnadnit čtenářům orientaci v druzích sociálních služeb vyjmenovaných v Zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zákon vymezuje tři základní oblasti služeb:

. Sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb.

. Služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka.

. Služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy.

     V dnešním článku si přiblížíme sociální poradenství. Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Toto poradenstvi je zákonem garantováno jako bezplatné.

Sociální poradenství se člení na:

- základní

- odborné

     Základní sociální poradenství musí povinně poskytnout každý poskytovatel sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo o radu žádá.

     Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny. Ty se mohou lišit podle určitého jevu, jako např. projevy domácího násilí, problematika bezdomovectví apod. nebo podle cílové skupiny, jako např. lidem se zdravotním postižením, seniorům, rodinám s dětmi apod.

     Cílem sociálního poradenství je bezplatná, důvěrná a nestranná pomoc pomáhající lidem při jejich obtížích. Základním principem je, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

     V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o sociálním poradenství. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obráti na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I - kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Nejdlá.

     V dalším vydání zpravodaje se dočtete o službách sociální péče a to kontrétně o osobní asistenci.

                                                                                                            Mgr. Lada Nejedlá

                                                                                                            sociální pracovnice

 

Služby sociální péče – pečovatelská služba

Tento článek je dalším dílem seriálu o sociálních službách. V předchozím čísle kolegyně obecně popsala, co jsou služby sociální péče – sociální služby podporující soběstačnost osob v jejich přirozeném prostředí. Cílem těchto služeb je umožnit fyzicky, psychicky či sociálně znevýhodněným osobám co největší míru zapojení do běžného života společnosti, resp. jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. Lednový článek se zaměřil na první ze 14 služeb sociální péče – osobní asistenci. Dnes se zaměříme na druhou z nich – pečovatelskou službu.

Pečovatelská služba

Jde o sociální službu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (např. rodinám s narozenými trojčaty).  Pečovatelská služba může mít terénní nebo ambulantní formu. Při terénní formě pracovnice pečovatelské služby dochází za klientem do jeho přirozeného prostředí. Je-li poskytována ambulantní formou, dochází (nebo je dovážen) klient do střediska pečovatelské služby. Pečovatelskou službu si klient plně hradí.

Základními činnostmi pečovatelské služby jsou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Na Dačicku tuto službu poskytuje Ledax, o.p.s. Středisko pečovatelské služby najdete na adrese Bratrská 221, 380 01 Dačice (v domě s pečovatelskou službou). Vedoucí pečovatelské služby je paní Marie Cimbůrková, kterou lze zastihnout na telefonu 725 064 310 nebo na e-mailové adrese marie.cimburkova@ledax.cz.

Pozornému čtenáři jistě neunikne značná podobnost sociálních služeb osobní asistence (zmíněná v minulém čísle) a pečovatelské služby. Záleží na potřebách konkrétní osoby – zda potřebuje sociální službu s důrazem na aktivizaci (osobní asistence) nebo sociální službu s dominantním pečujícím charakterem (pečovatelská služba). Obě služby lze samozřejmě kombinovat.

Článek poskytuje pouze základní informace o pečovatelské službě. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na vedoucí pečovatelské služby, nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 Mgr. Lada Nejedlá a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle za zaměříme na tísňovou péči.

Mgr. Irena Vašíčková

sociální pracovnice

 

Služby sociální péče – tísňová péče

Tímto článkem pokračujeme v seriálu o sociálních službách, konkrétně o 14 službách sociální péče. Jedná se o sociální služby podporující potřebné osoby přímo v jejich přirozeném prostředí. Jejich cílem je pomoci svým klientům zapojit se co nejvíce do života společnosti, pokud to však není možné, zajišťují svým klientům důstojné prostředí a zacházení.  Předchozí díly pojednávaly o osobní asistenci a pečovatelské službě, dnes si popíšeme tísňovou péči.

Tísňová péče

Jedná se o terénní službu, kterou se poskytuje nepřetržitá vzdálená hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Většinou klient obdrží speciální monitorovací zařízení nebo mobilní telefon disponující SOS tlačítkem. V případě potíží systém (nebo klient sám stisknutím SOS tlačítka) zavolá operátorce, ta vyhodnotí situaci a odpovídajícím způsobem jí řeší (např. přivoláním lékaře). Součástí služby bývá také pravidelný telefonický kontakt operátorky s klientem, aniž by došlo ke krizové situaci. Sociální službu si klient plně hradí.

Základními činnostmi při poskytování tísňové péče jsou:

 • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tato sociální služba svým charakterem není vázána na určitou lokalitu, proto lze v registru sociálních služeb nalézt pro Jihočeský kraj několik poskytovatelů služby tísňové péče, kteří mají své sídlo v různých částech republiky. Jsou to:

 • Anděl Strážný, z.ú. - 5. května 797/20, Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, tel.: 487 883 136, web: www.andelstrazny.eu
 • Domy s pečovatelskou službou o.p.s. - Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov 1, tel.: 380 712 067
 • Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o. - Lazarská 13/8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2, tel.: 296 339 612, web: www.eurocross.cz
 • InspectLife – Senior - Evropská 655/116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6, tel.: 233 931 567, web:  www.inspectlife.cz
 • Tísňová Péče - Antonína Navrátila 1219/13, 680 01 Boskovice, tel.: 516 453 339, web: www.deep.cz
 • Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou - sad Míru 789, Zruč nad Sázavou, 285 22 Zruč nad Sázavou 1, tel.: 327 534 158, web: http://www.zivot90-zrucns.cz
 • ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené - Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, tel.: 222 333 555, web: http://www.zivot90.cz

Článek poskytuje pouze základní informace o tísňové péči. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na některého z poskytovatelů, nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 Mgr. Lada Nejedlá a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle se zaměříme na průvodcovské a předčitatelské služby.

Irena Vašíčková

sociální pracovnice

 

Pěstounská péče

Pěstounská péče představuje spolu s osvojením a poručenstvím jednu z nejčastějších forem náhradní rodinné péče. V tomto článku si pěstounskou péči představíme a zaměříme se na změny v této oblasti.

Pěstounská péče je obecně určena dětem, o které se rodiče neumějí, nechtějí či nejsou schopni starat. Pokud tyto děti nejsou tzv. právně volné - biologičtí rodiče se nevzdali rodičovských povinností, ani jich nebyli zbaveni z rozhodnutí soudu - není možné je osvojit (mají kontakt s biologickou rodinou, ale nejsou podmínky pro osobní výchovu). Kromě těchto dětí se nalézají v pěstounské péči samozřejmě také skuteční sirotci. V pěstounské péči se mohou ocitnout dále děti, které sice jsou tzv. právně volné a připadalo by pro ně tudíž v úvahu osvojení, ale to z různých důvodů není realizováno nebo doporučováno (např. zdravotní postižení dítěte).

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu, dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem jmenovaným soudem, a jedině soud může také rozhodnout o jejím  zrušení. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Chce-li se osobní péče o dítě ujmout osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte.

Děti umístěné v pěstounské péči mají právo být v kontaktu se členy své biologické rodiny. Podaří-li se jejich rodičům upravit si podmínky a vytvořit pro děti vhodné prostředí, je možný jejich návrat do původní rodiny.

V posledních letech prochází péče o děti, kterým jejich biologičtí rodiče nejsou schopni zabezpečit potřebnou péči, výraznými změnami. Dlouholetá diskuze mezi odborníky, politiky a veřejností se odrazila také v zákonech, které se vztahují ke způsobům péče o ohrožené děti. Od 1. 1. 2013 je v účinnosti novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče. Rozšířila nabídku odborné podpory pěstounských rodin a umožnila rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí upravuje také některá práva a povinnosti pěstounů. Povinností je například uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s doprovázející organizací, což nejčastěji bývá místně příslušný OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) nebo nezisková organizace. OSPOD v Dačicích má v současné době uzavřenou dohodu s 20 pěstounskými rodinami. V rámci dohody má doprovázející organizace povinnost poskytovat rodinám výchovnou a poradenskou péči a sledovat výkon pěstounské péče. Pěstoun má nárok na odlehčovací péči pro dítě, které je starší dvou let, v rozsahu minimálně 14 dní za rok. Nejčastěji se jedná o pobyty dětí na letních táborech nebo na školních akcích. Dále může být pěstounům minimálně jednou za šest měsíců zprostředkována odborná pomoc. Tato pomoc může v tomto případě zahrnovat například terapeutické nebo psychologické služby, které pěstounovi umožní lépe zvládnout svoji rodinnou situaci a vyrovnat se s případnými potížemi. Pěstoun má také právo na zprostředkování či zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě (např. formou výukových kurzů).

Pěstounskou péči zprostředkovávají obce s rozšířenou působností, a to odbor, který má na starosti oblast sociálně-právní ochrany dětí. V našem případě tedy i Městský úřad Dačice, odbor sociálních věcí na adrese: Neulingerova 151/I, kam se v případě dotazů a bližších informací můžete obrátit. Kontaktní telefon: 384 401 257 nebo 384 401 252.

V dalším čísle bulletinu si přiblížíme různé typy pěstounské péče.

Jindra Jelínková, odbor sociálních věcí

 

Případová konference

   Případová konference je jedním z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě. Umožňuje, aby dítě skutečně stálo ve středu zájmu odborníků, ale i své vlastní rodiny. Dává možnost koordinovat aktivity v souladu se zájmem dítěte a vytvořit otevřený prostupný systém pomoci a podpory. Pružně reaguje na aktuální potřeby ohroženého dítěte a typ problému. V rámci uskutečnění případové konference se zainteresované strany – rodina a odborníci - poznají a bez zbytečných dohadů, předsudků a překážek mohou spolupracovat na řešení problému. Případová konference je šancí pro vytvoření atmosféry spolupráce a propojení podpůrné sítě, vyhledání nejpřínosnějších postupů a navrácení odpovědnosti do rukou lidí v nejbližším okolí ohroženého dítěte – rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. Případová konference dává možnost každému zúčastněnému subjektu vnést do práce s ohroženým dítětem osobitý, nový rozměr a pomáhá rozložit odpovědnost za případ tím, že každý ze subjektů má svůj jasný úkol i zodpovědnost za jeho naplnění.

     Cílem případové konference je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.

     Případová konference je legislativně upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Hlavním koordinátorem je orgán sociálně-právní ochrany dětí, který konferenci svolává. Moderátorem řídícím diskuzi je nezávislý, nestranný a profesně a emočně neangažovaný subjekt – profesionální facilitátor najatý zvenčí či vlastní/interní facilitátor. Dalšími účastníky případové konference jsou zejména klient či jeho zákonní zástupci a subjekty, které mají pro řešení dané situace přednostní význam – zástupce školy, lékař (pediatr, sexuolog, psychiatr atd.), psycholog, zástupce ústavního zařízení, policie, soudce, státního zastupitelství, OSPOD, případně další odborníci a zapisovatel.

Průběh případové konference lze shrnout do několika bodů:

 • úvod a přivítání,
 • představení účastníků,
 • představení cíle setkání,
 • představení případu,
 • mapování současné situace a aktuálních potřeb dítěte,
 • návrhy řešení,
 • tvorba a finalizace konkrétního plánu.

     Výstupem z případové konference je individuální plán péče. V podstatě jde o přehled konkrétních kroků řešení, který v sobě zahrnuje odpovědi na otázky, co je potřeba zařídit pro zajištění požadované změny nebo ochrany dítěte, jaké existují zdroje podpory a pomoci, co je potřeba učinit, kdo, kdy a co udělá.

     Případová konference je vhodná pro řadu případů ohroženého dítěte a jeho rodiny. Lze ji využít jako preventivní nástroj v práci s rodinou, ale i v případě řešení již vzniklého závažného problému. Základem je, aby byla účelná, prospěšná a vhodná.

Mgr. Blanka Sedláčková Vinklerová

sociální pracovnice

orgán  sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Dačice

 

Služby sociální prevence – azylové domy

    V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začaly popisovat služby sociální prevence a dnes si představíme další službu z této série, a to azylové domy.

Azylové domy jsou sociální službou, která poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cílovou skupinou azylových domů jsou především muži, ženy, matky s dětmi, rodiny s dětmi, páry či senioři v nepříznivých životních situacích.

Nejčastěji jsou azylové domy dělené podle cílové skupiny, a to takto:

 •  Azylové domy pro muže
 • Azylové domy pro ženy
 • Azylové domy pro mladé do 26 let
 • Azylové domy pro rodiny (ženy) s dětmi

 

Azylové domy zajišťují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Maximální výše úhrad, kterou si azylové domy mohou účtovat za poskytované služby, je stanovena vyhláškou a činí 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd, 130 Kč denně za poskytnutí ubytování, nebo jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 100 Kč denně za dospělou osobu a 70 Kč denně za dítě.

V registru služeb pro Jihočeský kraj nalezneme 13 azylových domů, z toho jsou nejdostupnější pro naše občany tyto:

 • Domov pro matky s dětmi, Políkno 47, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384 326 320.
 • Azylový dům Rybka Studená, Tyršova 10, 378 56 Studená, tel. 384 391 001, www.rybka-az.cz
 • Dům svatého Pavla, Riegrova1901/32, 370 01 České Budějovice, tel. 776 655 305, www.mchcb.cz
 • Azylový dům pro muže, U Vodárny 170, 391 81 Veselí nad Lužnicí, tel. 381 581 512, www.tep-veseli.cz
 • Azylový dům, Žerotínova19/9, 370 04 České Budějovice, tel. 602 719 554, www.jazcb.cz

V registru služeb pro kraj Vysočina nalezneme 7 azylových domů, z toho nejdostupnější pro nás jsou:

 • Domov pro matky Třebíč, Manž. Curieových 604, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, tel. 731 646 923, www.trebic.charita.cz
 • Azylový dům pro muže Třebíč, Heliadova 811/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, tel. 568 843 168, www.trebic.charita.cz
 • Azylové ubytování Jihlava, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava, tel. 607 004 516, http://nadejepro život.cz

V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o azylových domech. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Nejedlá.

V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální prevence, a to o domech na půl cesty.

                                                                                                           Lada Nejedlá

                                                                                                               sociální pracovnice

 

Služby sociální prevence – domy na půl cesty

   V seriálu o službách sociální prevence tentokrát představíme sociální službu domy na půl cesty.

                Jde o pobytovou sociální službu určenou převážně osobám do 26 let, po ukončení ústavní či ochranné výchovy, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Poskytování sociálních služeb se zde přizpůsobuje specifickým potřebám klientů, důležité je pomoci jim s hledáním pracovního uplatnění a vhodného bydlení, jakož i s řešením běžných životních situací.

Domovy na půl cesty poskytují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

V Jihočeském kraji jsou registrovány dva domy na půl cesty:

Azylový dům Filia: Nerudova 809/7, 370 04 České Budějovice 4, tel.: 602 719 536, web: http://www.jazcb.cz.

Dům na půl cesty: Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov 1, tel.: 380  715 286, e-mail: dnpc@centrum.cz.

V Kraji Vysočina je registrován jeden poskytovatel služby domy na půl cesty, který má tři zařízení:

Centrum J. J. Pestalozziho ,o.p.s. - Domy na půl cesty: Trčkova 290, 580 01 Havlíčkův Brod; Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod; Smetanovo náměstí 1859, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 775 592 930, web: http://www.pestalozzi.cz.

  Článek poskytuje pouze základní informace o domech na půl cesty. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na konkrétní poskytovatele, nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 Mgr. Lada Nejedlá a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle budou následovat kontaktní centra.

Irena Vašíčková

sociální pracovnice

Služby sociální prevence – kontaktní centra    

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

Posláním kontaktního centra je usilovat o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním, podporovat a motivovat je ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce.

Dále tato služba nabízí blízkým osobám uživatelů a široké veřejnosti odborné poradenství a zároveň chrání společnost před možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým chováním.

Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

 

Kontaktní centra zajišťují tyto základní činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

V registru služeb pro Jihočeský kraj nalezneme 5 kontaktních center, z toho jsou nejdostupnější pro naše občany tyto:

 • Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou, Klokotská 114/2, 390 01 Tábor, tel. 381 255 998, www.auritus.cz
 • Kontaktní centrum Prevent České Budějovice, tř. 28. Října 1312/16, 370 01 České Budějovice, tel. 387 201 738, http://kccb.prevent99.cz

 

V registru služeb pro kraj Vysočina nalezneme 3 kontaktní centra, z toho nejdostupnější pro nás jsou:

 • Centrum U Větrníku Jihlava, U Větrníku 862/17, 586 01 Jihlava, tel. 736 523 675, www.jihlava.charita.cz
 • K-centrum Noe, Hybešova 245/10, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, tel. 608 808 025, www.kcentrumnoe.cz

V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o kontaktních centrech. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Matějková.

                                                                                                           Lada Matějková

                                                                                                        sociální pracovnice

 

Služby sociální prevence – intervenční centra

    V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začali popisovat služby sociální prevence a dnes si představíme další službu z této série, a to intervenční centra.

            V intervenčních centrech je na základě vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví.

            Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové, a to bezplatně.

            Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně – právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

                      

Intervenční centra podle druhu služby zajišťují tyto základní činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V registru sociálních služeb pro Jihočeský kraj nalezneme jedno intervenční centrum, které má detašovaná pracoviště ve Strakonicích a v Táboře. Pro naše občany je dostupnější centrální pracoviště v Českých Budějovicích:

 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Kanovnická 390/11, 370 01 České Budějovice, tel. 603 281 300, www.dchcb.cz

V registru sociálních služeb pro kraj Vysočina nalezneme také jedno intervenční centrum:

 • Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 1205/47, 586 01 Jihlava, tel. 567 215 532, www.psychocentrum.cz

V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o intervenčních centrech. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Matějková.

V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální prevence, a to o nízkoprahových denních centrech.

                                                                                                    Lada Matějková

                                                                                                          sociální pracovnice

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí informuje

Sociálně-právní ochrana dětí představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, je upravena zákonem č.359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon vymezuje SPO v § l jako:

 1. ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 2. ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 3. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 4. zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

I. děti, kterým se sociálně-právní ochrana poskytuje

     Zákon o SPO definuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte pojem dítě tak, že dítětem je osoba nezletilá. Podle čl.1 Úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.

Sociálně-právní ochrana se podle § 6 zákona o SPO zaměřuje zejména na děti,

 1. jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
 2. které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 3. které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 lety, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, nebo jinak narušují občanské soužití,
 4. které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnících osob odpovědných za výchovu dítěte,
 5. na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
 6. které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
 7. které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 8. které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu.

II. kdo zajišťuje poskytování sociálně- právní ochrany dětí

Ve smyslu hlavních principů jsou obecnými orgány určenými k ochraně dětí soudy a k poskytování sociálně-právní ochrany  pak specializované orgány. Ty určuje zákon o SPO v § 4 a současně vymezuje i jejich působnost. Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou:

 1. krajské úřady,
 2. obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 3. obecní úřady a újezdní úřady, ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se vztahují i na újezdní úřady,
 4. Ministerstvo práce a sociálních věcí
 5. Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
 6. Úřad práce České republiky

                                                                   Odbor sociálních věcí Alena Stellnerová