Obec Peč

SPOD informuje

Orgán sociálně-právní ochrany dětí informuje

 

OSPOD vykonává dle příslušných zákonů zejména tyto činnosti: 

v případě rozchodu, nebo rozvodu rodičů vykonává v soudním řízení o úpravu poměrů dítěte funkci kolizního opatrovníka a hájí zájmy dítěte

v této souvislosti na žádost vypracovává zprávy a vyjádření pro soud, podává příslušné návrhy, či podněty

působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v  jeho chování

poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

ukládá rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení v případě potřeby – dle § 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)

rozhoduje o opatřeních podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)

pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci a vypracovává individuální plán ochrany dítěte

spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi

zajišťuje dítěti bez péče přiměřené jeho věku neodkladnou péči a činí neodkladné úkony v jeho zájmu do doby, než je ustanoven poručník

činí nezbytná opatření sociálně právní ochrany ve zvláštních případech dle § 37 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  

Rodiče  dle § 865 - 909 občanského zákoníku mají práva, ale i  povinnosti, tedy rodičovské kompetence, vyplývající z rodičovské zodpovědnosti (při péči o nezletilé dítě zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování nezletilého dítěte, při správě jeho jmění).  

Dle § 907 odst. 3  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají  rodiče povinnost vzájemně se informovat o všech závažných skutečnostech týkajících se dítěte (zdravotní stav, školní povinnosti, místo pobytu dítěte, apod.). V zájmu dítěte by se rodiče měli pokusit vždy dohodnout.

Stát – OSPOD nastupuje pouze tam, kde rodiče nejsou schopni své povinnosti plnit.  

 

 

 

Odbor sociálních věcí Alena Stellnerová