Obec Peč

Vyhláška č. 4/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PEČ Č.4/2004, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Peč - účinnost od 16.7.2004

 

     Zastupitelstvo obce Peč na základě svého usnesení č. 14/2004 vydává dne 30.6.2004 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále též zákon o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou dle § 29 odst. 3 řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon) vyhlašuje závaznou část územního plánu obce Peč.

Článek 1

Územní platnost této obecně závazné vyhlášky je na celé právní území obce, tj. k.ú. Peč, Lidéřovice, Urbaneč.

Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, za základě kterých byl územní plán obce schválen, byly stanoveny na minimálně jedenkráte za 4 roky.

 

Článek 2

Podle § 29 odst. 3 stavebního zákona vyhlašuje zastupitelstvo obce Peč závaznou část územního plánu obce Peč, včetně veřejně prospěšných staveb tak, jak byla vymezena ve výroku usnesení č.     o schválení územního plánu obce Peč.

Výše zmíněná závazná část tvoří přílohu této obecně závazné vyhlášky.

 

Článek 3

Územní plán obce Peč schválený zastupitelstvem obce Peč usnesením č. 14/2004 ze dne 30.6.2004, podle ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích je uložen na Obecním úřadě Peč, na Městském úřadě Dačice (odbor územního a stavebního řízení) a na Krajském úřadě Jihočeského kraje (odbor územního plánování, stavebního řádu a investic).

 

Článek 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Vyvěšeno: 31.6.2004

Sejmuto: 16.7.2004

 

Marie Hronová                                    Bohumil Kašpárek

starostka                                           zástupce starostky