Obec Peč

Vyhláška č. 3/2019

OBEC PEČ

Zastupitelstvo obce Peč

Obecně závazná vyhláška obce) č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Peč se na svém zasedání dne 27. 11. 2019 usnesením
č. 10/7/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Peč touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad Peč.[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3 

Veřejná prostranství

 1)     Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,

         parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu

         užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

(2)    Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné

          vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč,
  2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč,
  3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 20,- Kč,
  4. za provádění výkopových prací 10,- Kč,
  5. za umístění stavebních zařízení 1,- Kč,
  6. za umístění reklamních zařízení 20,- Kč,
  7. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 1,- Kč,
  8. za umístění zařízení cirkusů 1,- Kč,
  9. za umístění skládek 1,- Kč,
  10. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč,
  11. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1,- Kč,
  12. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1,- Kč,
  13. za užívání veřejného prostranství pro reklamní 10,- Kč,
  14. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. 1,- Kč.

 

 1. Obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa paušální částkou takto:
  1. do 10 m2 500,- Kč/rok
  2. 10 m2 a více 750,- Kč/rok

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení

    užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší nejpozději v den

    ukončení užívání veřejného prostranství.

 1. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 30. 4. příslušného kalendářního roku
 2. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[7].

 

 (2)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[8]

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2012 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, ze dne 22. 11. 2012.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

                       

 

 

 

                                                                                                                    

            ...................................                                                       ..........................................

                  Milan Šimánek                                                                  Bohumil Kašpárek

                  místostarosta                                                                            starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 11. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 14. 12. 2019

 

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

PŘÍLOHA Č. 1   Příloha č 1 - vymezení veřejného prostranství Lidéřovice, Urbaneč, Peč.pdf (6.45 MB)