Obec Peč

Vyhláška č. 1/2015

OBEC PEČ

Zastupitelstvo obce Peč

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Peč - účinnost d 18.4.2015

Zastupitelstvo obce Peč se na svém zasedání dne 1.4.2015 usnesením č.4/9/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Peč, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 1. Biologické odpady
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.
 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:- sběrná místa: Lidéřovice 1X, Urbaneč 1X, Peč 3X (mimo nádoby na kovy, které jsou umístěny v oploceném obecním areálu v Peči).
 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Biologické odpady, barva hnědá
 2. Papír, barva modrá
 3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
 4. Sklo bílé barva bílá
 5. Sklo barevné barva zelená
 6. Kovy speciální označený  kontejner
 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 1. Tříděný kovový odpad lze odevzdávat pouze v pracovní dny od 7.00-15.00 hod.v Peči na oploceném obecním areálu v Peči..

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně firmou A.S.A. Dačice jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, výletových plochách, místním rozhlase a na internetu.
 1. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován  2x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, výletových plochách, místním rozhlase a na internetu.

      3)Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. typizované sběrné nádoby - popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.Objednávky přijímá OÚ.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Peč
  č.1/2001, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. 4. 2015

 

 

            Podpis                                                                                               Podpis

    ……………….                                                                                  ..……………….   

      Pavel Mikeš                                                                                   Bohumil Kašpárek

      místostarosta                                                                                          starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1. 4. 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 17. 4. 2015

 

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)