Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 1. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, ojediněle mrholení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

 

                                                         
                                                                             vyhláška č.2/2001
 
 
                      Obecně závazná vyhláška obce PEČ o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy, třídění, užívání a odstraňování komunálních odpadů
 
 
 
     Zastupitelstvo obce PEČ vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.    
 
 
                                                      Čl. 1
 
      Správu poplatku vykonává obecní úřad Peč a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
 
 
                                                       Čl. 2
                                                    Poplatník                                      
       
 
Poplatek platí
 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob ,za které poplatek odvádějí.
 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
 
                                                       Čl. 3
                                               Sazba poplatku
 
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl.2 písm.a) a b) této vyhlášky činí
220 Kča je tvořena
a) z částky   210 Kč za kalendářní rok a
b) z částky   10 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady za rok 2000 činily 102 210,-Kč
počet poplatníku k 31.12.2000 :             408 (fyz.osoby trvale bydlící + vlastníci rekreačních objektů)
náklady na 1 poplatníka :                        250,-Kč
 
 
2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu rozhodný stav ke konci tohoto měsíce.
 
 
                                                           Čl.4
                                                      Osvobození
 
Od poplatku jsou osvobozeni
a) osoby ve výkonu trestu
b) osoby 6 měsíců mimo své trvalé bydliště
 
 
                                                           Čl. 5
                                                        Splatnost
 
     Poplatek je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
 
                                                             Čl. 6
 
Ohlašovací povinnost
 
1) Poplatník podle čl.2 písm.a) této vyhlášky je povinnen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci ,a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 
2) Poplatník podle čl.2 písm.b) této vyhlášky je povinnen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci ,a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 
 
                                                             Čl. 7
 
      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve srpávné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na ceké koruny nahoru.
 
 
                                                             Čl. 8
 
 
      Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
 
 
                                                             Čl. 9
 
 
 
   1)   Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou ) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací povinnost vznikla.
 
   2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
 
                Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002
 
 
 
                   Karel Janák                            Marie Hronová
                     starosta                               místostarosta   
 
  
 
vyvěšeno: 13.12.2001
sejmuto : 3.1.2002
 
 
       Vyhláška č. 2/2001
        Dodatek číslo. l    -    čl. 3 - sazba poplatku    
 
 
Dodatek k obecně závazné vyhlášce obce PEČ
o místním poplatku za provoz systému shromažďování ,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
                   komunálního odpadu.
 
 
1/ Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a/ a 
 b/ této vyhlášky činí
 
                                      300,- Kč a je tvořena
 
a/ z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b/ z částky   50,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za rok 2004 za sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu .
Skutečné náklady za rok 2004 činily 165.000,- Kč.
Počet poplatníků k 31.12.2004 byl          414
Náklady na jednoho poplatníka                398,50 Kč
 
 
Ruší se čl. 3 –sazba poplatku ze dne 1.1.2002
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2005
 
 
         Marie Hronová                               Bohumil Kašpárek
             starostka                                    místostarosta
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   13.12.2004
Sejmuto:     28.12.2004
Schváleno: 29.12.2004