Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 9. 2019

obl

Bude polojasno až oblačno, na Z a JZ místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

                                                   O B E C   P E Č
                                    Obecně závazná vyhláška č. 3/2003
                                               o místních poplatcích
 
Zastupitelstvo obce P E Č   vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. c565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn. d) a § 84, odst. 2, písmn. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
                                                            Část I.
                                                             Čl. 1
                                                 Základní ustanovení
 
1/ Obec P E Č vybírá tyto místní poplatky
           
                                a) poplatek ze psů
                                b) poplatek za užívání veřejného prostranství
 
2/ Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
 
                                                            Část II.
                                                      Poplatek ze psů
 
                                                             Čl. 2
                                                     Předmět poplatku
 
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
 
                                                             Čl. 3
                                                         Poplatník
 
            1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt
             nebo sídlo na území obce.
            2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne
            kdy vznikla poplatková povinnost.                  
            3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích
 
                                                            Čl. 4
                                                     Sazby poplatku
 
            1) Poplatek ze psa činí ročně
            a) za prvního psa 100,- Kč.
            b) za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 200,- Kč
            2) Od poplatku jsou osvobozeni:
            a) osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P.
            Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15.3. příslušného kalendářního roku prokázat,             že důvod osvobození trvá.
            Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 
                                                           
 
                                                           
 
                                                           
 
                                                             Čl. 5
                                     Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
            1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
 
            2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalensdářního roku platí se poplatek v poměrné výši , která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková  povinnost během kalendářního roku postupuje se podobně.
 
 
                                                               Čl. 6
                                                   Splatnost poplatku
 
                                                 Poplatek je splatný
 
            1) Poplatek je splatný bez vyměření předem a to 1x ročně nejpozději do 15.3. každého roku.
            2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu spaltnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne , kdy povinnost poplatek platit vznikla.
 
                                                           Část II.
                                    Poplatek za užívání veřejného prostranství
                                                             Čl. 7
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce apod.
 
            1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání , a to bez ohledu na vlastnicví k tomuto prostoru 5).
            2) Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č.1.
 
                                                           
                                                                Čl. 8
                                                            Poplatník
 
            1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 7 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.
            2) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.
 
                                                              
 
 
 
 
 
                                                                 
 
                                                          
 
                                                                 Čl. 9
                                                         Sazby poplatku
 
            1) Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den:           
           
a) Za umístění stánků, prodejního pultu, kiosku nebo jiného zařízení určeného k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru skládek zboží ................................................ 5,- Kč.
 
b) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu                                                          100,- Kč měsíčně, nebo.......................................................1.000,- Kč ročně.
 
c) Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu ..                                                        1,- Kč měsíčně         
d) za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu                                                                  3,- Kč denně
 
            2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).
 
            3) Od poplatku jsou osvobozeni:
akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.
                                                             
                                                     Čl. 10
                               Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku
 
         1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne , kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno , skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
         2) Poplatek je splatný:
            a) Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci.     
         b) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného  kalendářního roku   
         c) Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
                                            
                                                      Část III.
                                                    Ustanovení společná a závěrečná           
                                                                      Čl. 11
            1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá       zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li  toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
            2) Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti  zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 3 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše  poplatku.
            3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu , nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.                                                      
            4) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho  příslušenství zcela nebo částečně prominout.                               
               
 
                                                                      Čl. 12
                                                                    Sankce
 
            1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od   konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
            2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 10).
 
 
                                                                     Čl. 13
Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 10), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
 
                                                                     Čl. 14
 
            1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o místních poplatcích.
            2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností dne 1.1.2004
 
 
 
_________________________________________________________________________________
                1) § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
                5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
                6) § 4, odst. 1 a 2 zákona
                10) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
  ..................................                               .....................................            Bohumil Kašpárek                                   Marie Hronová
                   místostarosta                                        starostka
 
 
 
 
                        Vyvěšeno na úřední desce dne ..31.12.2003
                        Sejmuto dne ........31.1.2004
                        Schváleno zastupitelstvem .........30.12.2003