Obec Peč

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Peč podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací:

1) Žadatel o informace poskytované obcí Peč, pokud se nejedná o již zveřejněnou informaci, uhradí obci Peč úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informací a mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací ve výši:

  • a) 3,- Kč za pořízení výtisku z tiskárny nebo fotokopie formátu A4
  • b) paušál provozních nákladů (materiál např. 1 kus CD nebo DVD-R, energie) 15,- Kč
  • c) ostatní náklady – dle skutečně vynaložených nákladů (např. poštovní služby)
  • d) 300,- Kč za každou započatou hodinu výkonu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací

 

2) V případě, že obec Peč bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. V oznámení uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výši úhrady vyčíslena.

 

Poskytnutí informace, za kterou bude požadována úhrada nákladů, je podmíněna zaplacením požadované úhrady.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec Peč žádost odloží.

Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Peč, adresa Peč 62, 380 01  Dačice nebo převodem na účet č.ú. 0603165349/0800.

 

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 14. 9. 2017.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 9. 2017.