Obec Peč

Rozpočet 2018

Schválený rozpočet na rok 2018  
       
PŘÍJMY      
PARAGRAF POLOŽKA TEXT ČÁSTKA
  1111 Daň z příjmů FO placená plátci     1 100 000,00 Kč
  1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky           40 000,00 Kč
  1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou         130 000,00 Kč
  1121 Daň z příjmů právnických osob     1 280 000,00 Kč
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce         410 000,00 Kč
  1211 Daň z přidané hodnoty     2 400 000,00 Kč
  1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.         191 000,00 Kč
  1341 Poplatek ze psů             9 000,00 Kč
  1361 Správní poplatky  (např.trvalý pobyt)             1 000,00 Kč
  1381 Daň z hazardních her           20 000,00 Kč
  1511 Daň z nemovitostí         700 000,00 Kč
    Daňové příjmy     6 281 000,00 Kč
1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - les     1 517 000,00 Kč
    Podpora produkční činnosti     1 517 000,00 Kč
1070 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - rybníky           40 000,00 Kč
    Rybářství           40 000,00 Kč
2321 2111 Příjmy z postyt.služeb a výrobků - stočné           63 000,00 Kč
    Odvád.a čist.odp.vod,nakl.s kaly           63 000,00 Kč
3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - voda             2 000,00 Kč
3612 2132 Příjmy z pronáj.ost.nemovitostí-byty         340 000,00 Kč
    Bytové hospodářství         342 000,00 Kč
3613 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků             2 000,00 Kč
3613 2132 Příjmy z pronáj.ost.nemovitostí             3 000,00 Kč
    Nebytové hospodářství             5 000,00 Kč
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků             4 000,00 Kč
3639 2131 Příjmy z pron.pozemků - chaty,hroby,CIZ-AGRO         261 000,00 Kč
    Komun.služby a úz.rozvoj j.n.         265 000,00 Kč
3723 2111 Sběr a svoz ostat.odpadů-příj.z poskyt.služ.           60 000,00 Kč
    Sběr a svoz ostatních odpadů           60 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků             2 000,00 Kč
    Obec.příj.a výd.z fin.operací             2 000,00 Kč
    Nedaňové příjmy     2 294 000,00 Kč
       
    PŘÍJMY CELKEM     8 575 000,00 Kč
  8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech     3 400 000,00 Kč
    Celkem   11 975 000,00 Kč
       
       
       
VÝDAJE      
PARAGRAF POLOŽKA TEXT ČÁSTKA
1031 5137 DHDM           20 000,00 Kč
1031 5139 Nákup mater.j.n. - les         140 000,00 Kč
1031 5156 Pohonné hmoty a maziva           30 000,00 Kč
1031 5169 Nákup ostatních služeb - les           50 000,00 Kč
    Pěstební činnost         240 000,00 Kč
1032 5021 Ostatní osobní výdaje           10 000,00 Kč
1032 5139 Nákup mater.j.n.             5 000,00 Kč
1032 5156 Pohonné hmoty a maziva             5 000,00 Kč
1032 5169 Nákup ostatních služeb - les         450 000,00 Kč
1032 6122 Stroje,přístroje,zařízení         580 000,00 Kč
    Podpora ostatních produkčních činností     1 050 000,00 Kč
1036 5169 Správa v lesním hospodářství           90 000,00 Kč
1036 6119 Ostatní nákupy DNM           70 000,00 Kč
    Správa v lesním hospodářství         160 000,00 Kč
1070 5021 Ostatní osobní výdaje           40 000,00 Kč
1070 5137 DHDM           10 000,00 Kč
1070 5139 Nákup materiálu j.n.           20 000,00 Kč
    Rybářství           70 000,00 Kč
2141 5212 Neinv.transt.fyz.osobám-pojízdné prodejny           15 000,00 Kč
    Vnitřní obchod           15 000,00 Kč
2212 5139 Nákup mater.j.n. - silnice           30 000,00 Kč
2212 5156 PHM           40 000,00 Kč
2212 5169 Nákup ostatních služeb - silnice           10 000,00 Kč
2212 5171 Opravy a udržování - silnice           50 000,00 Kč
    Silnice         130 000,00 Kč
2219 5139 Nákup materiálu j.n.           10 000,00 Kč
2219 5156 Pohonné hmoty a maziva           10 000,00 Kč
    Ostat.záležitost.pozem.komunikací           20 000,00 Kč
2310 5169 Nákup ostatních služeb           10 000,00 Kč
2310 5139 Nákup materiálu j.n.             5 000,00 Kč
    Pitná voda           15 000,00 Kč
2321 5021 Ostatní osobní výdaje - čistička           25 000,00 Kč
2321 5139 Nákup materiálu j.n.- čistička             3 000,00 Kč
2321 5164 Nájemné - cesta k čističce           12 000,00 Kč
2321 5169 Nákup ostatních služeb - ČOV           30 000,00 Kč
2321 5171 Opravy a udržování         100 000,00 Kč
2321 6121 Budovy, haly, stavby          100 000,00 Kč
    Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly         270 000,00 Kč
2341 5139 Nákup materiálu j.n.           10 000,00 Kč
2341 5169 Nákup ostatních služeb           10 000,00 Kč
    Vodní díla v zemědělské krajině           20 000,00 Kč
3314 5021 Ostatní osobní výdaje - knihovna           15 000,00 Kč
3314 5139 Nákup materiálu j.n.             2 000,00 Kč
3314 5339 Neinv.transf.cizím příspv.org.-Knihovna Dačice             5 000,00 Kč
    Činnosti knihovnické            22 000,00 Kč
3326 5154 El. energie - kaplička Peč             1 000,00 Kč
3326 5139 Nákup materiálu j.n.             4 000,00 Kč
3326 5169 Nákup ostatních služeb           50 000,00 Kč
    Zachování hodnot místního kulturního povědomí           55 000,00 Kč
3341 5171 opravy rozhlas           15 000,00 Kč
3341 5192 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - OSA             5 000,00 Kč
    Rozhlas a televize           20 000,00 Kč
3399 5139 Nákup materiálu j.n.           10 000,00 Kč
3399 5169 Ostatní služby           15 000,00 Kč
3399 5175 Pohoštění - vítání občánků, Den dětí, apod.           25 000,00 Kč
3399 5194 Věcné dary - dárkové koše apod.           25 000,00 Kč
3399 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků           15 000,00 Kč
    Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků           90 000,00 Kč
3412 5139 Nákup materiálu j.n.           10 000,00 Kč
3412 5169 Nákup ostatních služeb             5 000,00 Kč
3412 5171 Opravy a udržování           10 000,00 Kč
    Sportovní zařízení v majetku obce           25 000,00 Kč
3419 5154 elektrická energie             6 000,00 Kč
3419 5164 Nájemné - hřiště           23 000,00 Kč
3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením- sportovci           35 000,00 Kč
    Ostatní tělovýchovná činnost           64 000,00 Kč
3421 5139 Nákup materiálu j.n.           10 000,00 Kč
3421 5169 Nákup ostatních služeb           10 000,00 Kč
    Využ.vol.času dětí a mládeže           20 000,00 Kč
3522 5229 ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org.             4 000,00 Kč
    Ostatní nemocnice             4 000,00 Kč
3541 5229 ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org.             3 000,00 Kč
    Prevence před drogami             3 000,00 Kč
3543 5222 Neinv.transfery spolkům             2 000,00 Kč
    Pomoc zdrav.post.a chr.nemoc.             2 000,00 Kč
3612 5151 voda             5 000,00 Kč
3612 5154 Elektrická energie             2 000,00 Kč
3612 5171 opravy a udržování           25 000,00 Kč
3612 5169 Nákup ostatních služeb - byty           23 000,00 Kč
    Bytové hospodářství           55 000,00 Kč
3613 5139 Nákup materiálu j.n.           50 000,00 Kč
3613 5153 Plyn (KD a hospoda Lidéřovice)           30 000,00 Kč
3613 5154 Elektrická energie             5 000,00 Kč
3613 5169 Nákup ostatních služeb           10 000,00 Kč
3613 5171 Opravy a udržování         205 000,00 Kč
    Nebytové hospodářství         300 000,00 Kč
3631 5154 Elektrická energie            90 000,00 Kč
3631 5171 Opravy a udržování            70 000,00 Kč
3631 6121 Budovy, haly, stavby      3 500 000,00 Kč
    Veřejné osvětlení     3 660 000,00 Kč
3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru         640 000,00 Kč
3639 5021 Ostatní osobní výdaje           10 000,00 Kč
3639 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení         165 000,00 Kč
3639 5032 Pov.poj.na veř.zdr.pojištění           85 000,00 Kč
3639 5131 Potraviny             2 000,00 Kč
3639 5132 Ochranné pomůcky           10 000,00 Kč
3639 5137 DHDM           30 000,00 Kč
3639 5139 Nákup mater.j.n.-kom.služby a územ.rozvoj           75 000,00 Kč
3639 5154 elektrická energie             3 000,00 Kč
3639 5156 pohonné hmoty a maziva           60 000,00 Kč
3639 5167 Služby školení a vzdělávání             5 000,00 Kč
3639 5169 Nákup ostatních služeb - územní rozvoj           20 000,00 Kč
3639 5171 Opravy a udržování           40 000,00 Kč
    Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     1 145 000,00 Kč
3722 5169 Nákup ostatních služeb - sběr a svoz kom.odpadů         320 000,00 Kč
    Sběr a svoz komunálních odpadů         320 000,00 Kč
3723 5169 Nákup ostatních služeb - sběr a svoz ost.odpadů         230 000,00 Kč
    Sběr a svoz ostatních odpadů         230 000,00 Kč
3745 5021 Ostatní osobní výdaje - vzhled obcí a veř.zeleň             5 000,00 Kč
3745 5139 Nákup materiálu j.n.-vzhled obcí a veřej.zeleň           25 000,00 Kč
3745 5137 DHDM           20 000,00 Kč
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva-vzhled obcí a zeleň         120 000,00 Kč
3745 5169 Nákup ostatních služeb - vzhled obcí a veř.zeleň           20 000,00 Kč
3745 5171 Opravy a udržování - vzhled obcí a veř.zeleň           60 000,00 Kč
    Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         250 000,00 Kč
5512 5019 Ostatní platy           10 000,00 Kč
5512 5137 DHDM           50 000,00 Kč
5512 5139 Nákup materiálu j.n.           20 000,00 Kč
5512 5151 Studená voda             5 000,00 Kč
5512 5153 Plyn           20 000,00 Kč
5512 5167 Služby školení a vzdělávání             1 000,00 Kč
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva - PO           25 000,00 Kč
5512 5162 Služby telekom.a radiokom.             1 000,00 Kč
5512 5154 El.energie-hasičárna           15 000,00 Kč
5512 5169 Nákup ost.služeb - hasiči           40 000,00 Kč
5512 5194 Věcné dary             3 000,00 Kč
5512 5171 Opravy a udržování           70 000,00 Kč
    Požární ochrana - dobrovolná část         260 000,00 Kč
6112 5023 Odměny členům zastupitelstev obcí     1 030 000,00 Kč
6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab.         250 000,00 Kč
6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.         120 000,00 Kč
    Zastupitelstva obcí     1 400 000,00 Kč
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru         320 000,00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje            25 000,00 Kč
6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab.           70 000,00 Kč
6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.           40 000,00 Kč
6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.           10 000,00 Kč
6171 5136 Knihy, tisk apod.             2 000,00 Kč
6171 5137 DHDM           30 000,00 Kč
6171 5139 Nákup materiálu j.n.           45 000,00 Kč
6171 5151 Studená voda             3 000,00 Kč
6171 5153 Plyn             70 000,00 Kč
6171 5154 Elektrická energie           15 000,00 Kč
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva           35 000,00 Kč
6171 5161 Služby pošt             5 000,00 Kč
6171 5162 Služby telekom.a radiokom.           25 000,00 Kč
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby           25 000,00 Kč
6171 5167 Služby školení a vzdělávání           10 000,00 Kč
6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.           50 000,00 Kč
6171 5169 Nákup ostatních služeb           40 000,00 Kč
6171 5172 Programové vybavení           40 000,00 Kč
6171 5171 Opravy a udržování           40 000,00 Kč
6171 5175 Pohoštění               7 000,00 Kč
6171 5194 Věcné dary             7 000,00 Kč
6171 5365 platby daní a poplatků             1 000,00 Kč
6171 5321 Neinv.transfery obcím - přestupky             5 000,00 Kč
6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu           60 000,00 Kč
    Činnost místní správy         980 000,00 Kč
6310 5141 Úroky vlastní           35 000,00 Kč
6310 5163 Služby peněžních ústavů           15 000,00 Kč
    Služby peněžních ústavů           50 000,00 Kč
6320 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění           85 000,00 Kč
    Pojištění funkčně nespecifikované           85 000,00 Kč
6399 5362 Platby daní a poplatků SR          700 000,00 Kč
    Ostatní finanční operace         700 000,00 Kč
6402 5364 Vrat.VR.ú.ú.transf.-min.obd.           15 000,00 Kč
    Finanční vypořádání minulých let           15 000,00 Kč
6409 5229 ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org.             1 000,00 Kč
6409 5329 Ost.neinv.transf.VR územ. Ú.-čl.přísp.svazky           14 000,00 Kč
6409 5362 Platby daní a poplatků SR - ostatní daně             5 000,00 Kč
    Ostatní činnosti j.n.           20 000,00 Kč
       
    VÝDAJE CELKEM   11 765 000,00 Kč
  8124 Financování - splátka úvěru         210 000,00 Kč
    VÝDAJE CELKEM   11 975 000,00 Kč
       
       
Vyvěšeno na úřední i el.úřední desce: 23. 11. 2017      
Sejmuto z úřední i el.úřední desky: 13. 12. 2017      
Schváleno zastupitelstvem: 13. 12. 2017